Close

Legale informatie

Het doel van dit beleid over het gebruik en beheer van cookies (hierna het "Cookiebeleid ") is informatie verstrekken over het gebruik en beheer van cookies op de website www.abbove.com (hierna de "Site"). Dit beleid is bestemd voor elke persoon die de Site bezoekt en gebruikt (hierna de "Gebruiker").

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het hieronder beschreven Cookiebeleid. Het Platform behandelt de gegevens die via cookies worden verkregen in overeenstemming met haar Privacybeleid, dat de Gebruiker op de Site kan  bekijken.

Wat is een cookie?

Een "cookie" is een gegevens- of tekstbestand dat de server van een site tijdelijk of permanent opslaat op het apparaat van de Gebruiker via zijn browser (harde schijf van een computer, tablet, smartphone of een ander soortgelijk apparaat). Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden met wie het Platform samenwerkt.

Cookies onthouden  bepaalde  informatie, zoals de taalvoorkeuren van bezoekers of de inhoud van hun winkelwagentje. Andere cookies verzamelen dan weer statistieken over de gebruikers van een site of zorgen ervoor dat afbeeldingen correct worden weergegeven en dat toepassingen goed werken op de Site. Nog  andere stellen ons in staat de inhoud en/of reclame van een Site af te stemmen op de Gebruiker.

Waarom gebruiken wij cookies?

Het Platform gebruikt cookies om het gebruik en de functionaliteiten van haar site te verbeteren, het gebruik van de site door internetgebruikers te analyseren en statistieken op te stellen. Sommige van deze cookies zijn onontbeerlijk voor de werking van de Site, andere maken het mogelijk de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

De Website maakt gebruik van verschillende soorten cookies : 

Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn essentieel voor de werking van de Site, zorgen voor goede communicatie en zijn bedoeld om navigatie te vergemakkelijken;

Functionele cookies: deze cookies maken het mogelijk specifieke functies op de Site te activeren  om de bruikbaarheid en ervaring van de gebruiker te verbeteren, met name door rekening te houden met zijn voorkeuren (bijvoorbeeld de taal);

Prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de Site gebruiken. Ze helpen bij het evalueren en verbeteren van de inhoud en prestaties van de Site (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers te tellen ofdoor de populairste pagina's of links  te identificeren). Daarnaast helpen ze ook om de  Website te analyseren  met  Google Analytics. Zo krijg het Platform inzichten in de verschillende manieren waarop gebruikers omgaan met de inhoud van de site. Die bezoekersstatistieken worden strikt anoniem gegenereerd. De statistieken helpen om  de site voortdurend te verbeteren en de gebruiker relevante inhoud aan te bieden. Het Platform gebruikt Google Analytics om een overzicht te krijgen van het verkeer op de site, de oorsprong van dit verkeer en de bezochte pagina's. De informatie verzameld door Google Analytics wordt zo anoniem mogelijk gegenereerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de personen te identificeren die de site bezoeken. Voor meer informatie kunnen  gebruikers het gegevensbeschermingsbeleid van Google bekijken op http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/ 

Targeting cookies: deze bestanden verzamelen bezoekersgegevens die derden waarmee de gegevensbeheerder samenwerkt kunnen lezen. Zo kunnen ze de effectiviteit van een advertentie of een webpagina meten en deze beter aanpassen aan de interesses van de gebruiker. Commerciële cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

Raadpleeg de volgende pagina voor meer informatie over de soorten cookies: www.allaboutcookies.org.

De opslagperiode van cookies varieert naargelang hun type: Strikt noodzakelijke cookies worden over het algemeen bewaard tot de browser wordt gesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar bewaard worden, prestatiecookies 4 jaar en targeting cookies 2 jaar.

Het Platform geeft publieke zoekmachines toestemming om de Site via "spiders" te bezoeken met als enig doel de toegang tot en de inhoud van de Site via hun zoekmachines toegankelijk te maken, zonder dat het Platform het recht verleent om de Site te archiveren. Het Platform behoudt zich het recht voor de toestemming zoals geformuleerd in dit artikel op elk moment in te trekken.

Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Firefox (https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen)

Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl)

Safari (https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/nl-be/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies)

Als  de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Site niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk  en/of bruikbaar zijn.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

1.1 Abbove SA, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Cours Saint-Michel 30a, 1040 Etterbeek (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0678.616.849 (de “Vennootschap”, “wij/we”, “ons/onze”) verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot de gebruikers van de software voor vermogensbeheer die ze heeft ontwikkeld  (de “Software”), de vertegenwoordigers van haar klanten, de vertegenwoordigers van haar leveranciers, de bezoekers van haar website, de bezoekers van haar kantoren en andere betrokkenen (de “betrokkenen”, “u”, “uw”).

1.2 Dit Privacybeleid (het “Privacybeleid”) is van toepassing op elke verwerking van uw persoonsgegevens door de Vennootschap.

2. Wat is onze plicht met betrekking tot gegevensbescherming?

2.1 De Vennootschap verbindt zich ertoe om haar uiterste inspanningen te doen om haar gegevensverwerkingsactiviteiten in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) (“AVG”) en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen (de “Toepasselijke Wet inzake Gegevensbescherming”).

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1 Als u een betrokken persoon bent (d.w.z. enig persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking die via de Software wordt uitgevoerd.), verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens, in het bijzonder voor de hieronder beschreven doeleinden:

- Uw persoonlijke identificatiegegevens, telefoonnummer en e-mailadres om u te identificeren op de Software;

- Uw gezinssamenstelling om uw familiestructuur te creëren;

- Uw financiële en vermogensgegevens om uw vermogens-en schenkingsinventarisatie te vervolledigen en om onze financiële projectietool, onze rapportagetool en onze vermogenssimulator te voeden;

- Persoonsgegevens in de bestanden (bijvoorbeeld uw contracten of bepaalde handelingen die u betreffen) die in de digitale kluis zijn opgeslagen.

3.2 Als u een gebruiker van de Software bent, verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens, in het bijzonder voor de hieronder beschreven doeleinden:

- Uw persoonlijke identificatiegegevens, telefoonnummer en e-mailadres, om uw gebruikersprofiel op de software aan te maken;

- Uw telefoonnummer en e-mailadres om ons supportteam in staat te stellen contact met u op te nemen voor bijstand of om contact met u op te nemen voor marketing- en/of transactie-communicatiedoeleinden;

- Uw elektronische identificatiegegevens om u te authenticeren op de Software, voor de activering, schorsing en intrekking van gebruikersaccounts en voor het opsporen en voorkomen van fraude en inbreuken op de computerbeveiliging;

- Uw bankgegevens om de betaling van facturen in verband met uw gebruik van de Software te controleren (slechts indien u ook over een abonnement aan de Software bezit).

3.3 Als u de vertegenwoordiger van één van onze klanten bent, verwerken wij uw persoonlijke identificatiegegevens, professionele identificatiegegevens en contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, enz.) om contact met u op te nemen in het kader van onze dienstverlening, om u bestelformulieren te sturen, om commerciële afspraken te maken of om onze commerciële relatie te ontwikkelen. Als u ook gebruiker bent van de Software (in uw rol als professionele adviseur), verwerken wij deze gegevens om contact met u op te nemen in het kader van onze bijstand activiteiten.

3.4 Als u de vertegenwoordiger bent van één van onze leveranciers, verwerken wij uw persoonlijke identificatiegegevens, professionele identificatiegegevens en contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, enz.) voor het beheer van onze commerciële relatie.

3.5 Als u kandidaat bent voor een job bij de Vennootschap, verwerken wij uw persoonlijke identificatiegegevens, uw professionele identificatiegegevens en gegevens met betrekking tot uw beroepsleven (vaardigheden, kwalificaties, ervaring, enz.), om uw profiel te beoordelen in relatie tot onze wervingsbehoeften.

3.6 Als u onze website bezoekt, verwerken wij uw elektronische identificatiegegevens in geaggregeerde vorm om de frequentie op onze website te meten, de surfervaring te verbeteren en om fraude en inbreuken op de computerbeveiliging op te sporen en te voorkomen.

3.7 Als u onze werkplekken bezoekt, zijn wij in staat toegang te vragen tot beelden van u die zijn opgenomen door bewakingscamera's slechts wanneer een dergelijke toegang noodzakelijk is om ons legitieme belang bij het opsporen van overtredingen of onbeleefdheden na te streven en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

3.8 Wij kunnen ook sommige van uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

- De doorvoering van bedrijfsherstructureringen;

- Het uitvoeren van interne en externe audits;

- Het beheer van geschillen met klanten, leveranciers en andere betrokkenen en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

3.9 Wij onderwerpen u niet aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking en die voor u rechtsgevolgen hebben of u in aanmerkelijke mate treffen.

4. In welke hoedanigheid verwerken wij uw persoonsgegevens?

4.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, met uitzondering van de verwerkingen die wij uitvoeren wanneer wij de Software aan klanten ter beschikking stellen in het kader van hun vermogens-en financieel professioneel beheer. In dit geval verwerken wij persoonlijke identificatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, bankgegevens, identificatiegegevens, gezinssamenstelling en financiële en vermogensgegevens van gebruikers, alsmede persoonsgegevens die in de bestanden van gebruikers zijn opgenomen, ten behoeve van onze klanten en in overeenstemming met hun instructies

4.2 Wij verwerken echter de elektronische identificatiegegevens van de betrokken gebruikers in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke met het oog op de authenticatie ervan op de Software, voor de activering, schorsing en intrekking van de gebruikersaccounts en voor het opsporen en voorkomen van fraude en inbreuken op de computerbeveiliging.

5. Op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

5.1 Uw persoonsgegevens kunnen nodig zijn voor: 

- De uitvoering van een contract waarbij u partij bent (bijvoorbeeld het contract voor de levering van de Software) of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen (bijvoorbeeld in geval van een sollicitatie tot een job);

- De naleving van een wettelijke verplichting die van toepassing is op de Vennootschap (bijvoorbeeld met betrekking tot facturatie, de opsporing van fraude, de beveiliging van gebouwen, belastingen, enz.);

- De gerechtvaardigde belangen die door de Vennootschap (of door een ontvanger van gegevens) worden behartigd, op voorwaarde dat deze belangen zwaarder wegen dan uw fundamentele grondrechten en vrijheden (zoals het opsporen en voorkomen van inbreuken op de fraude- en informatiebeveiliging, het uitvoeren van transacties inzake bedrijfsreorganisaties, enz.).

5.2 Wij vragen uw voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming voor de verwerking van sommige van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld het gebruik van foto's van u voor zakelijke communicatiedoeleinden, het gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden als u nog geen klant bij ons bent, etc.).

5.3 De verstrekking van sommige van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw persoonlijke identificatiegegevens, uw professionele identificatiegegevens, enz.) is een voorwaarde voor het sluiten van de met ons gesloten overeenkomst voor de levering van de Software.

5.4 Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens kan tot gevolg hebben onder andere zijn dat wij niet in staat zijn om onze verplichtingen uit hoofde van een contract (bijvoorbeeld het contract tot levering van de Software) na te komen of dat er een schending ontstaat van één of meer verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld boekhoudkundige en fiscale wetgeving).

6. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

6.1 De persoonsgegevens die we verwerken zijn afkomstig uit de volgende informatiebronnen: 

- Informatie die ons door gebruikers van de Software wordt toegezonden;

- Informatie die u ons rechtstreeks via onze website of via een ander communicatiemiddel toezendt;

- Informatie die een derde partij aan ons doorgeeft, met uw voorafgaande toestemming;

-Informatie die publiekelijk beschikbaar is.


7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

7.1 De volgende ontvangers kunnen sommige van uw persoonsgegevens ontvangen of toegang krijgen tot sommige van uw persoonsgegevens (slechts als dit nodig is voor de uitoefening van hun taken):

- Het supportteam heeft slechts toegang tot persoonlijke identificatiegegevens, professionele identificatiegegevens en contactgegevens van gebruikers van de Software voor bijstand activiteiten. De leden van ons supportteam hebben geen toegang tot uw financiële en/of vermogensgegevens;

- Zoals de meeste SaaS producten, moet een beperkt aantal aangewezen leden van ons technisch personeel in staat zijn om toegang te hebben tot uw financiële en/of vermogensgegevens wanneer dit wettelijk vereist is of om de Software te corrigeren en/of te onderhouden. De toegang tot de financiële en/of vermogensgegevens van de betrokkene is beperkt tot deze leden van ons technisch personeel, in overeenstemming met ons interne beleid voor toegangsbeheer (dat versterkte authenticatiemaatregelen voor toegang omvat). We houden logs bij van deze toegangen (identiteit van de medewerker die toegang heeft gekregen tot de gegevens, tijdstip van toegang, duur van toegang, enz.) zolang als nodig is voor veiligheidsaudits;

- Het business & development team heeft slechts toegang tot de persoonlijke identificatiegegevens, professionele identificatiegegevens en contactgegevens van de vertegenwoordigers van onze klanten en leveranciers in het kader van ons klanten- en leveranciersmanagement; 

Onze juridische adviseurs en advocaten hebben toegang tot bepaalde persoonsgegevens van de betrokkene in het kader van bedrijfsherstructureringen of de behandeling van rechtsgeschillen.

7.2 Onze verwerkers kunnen bepaalde persoonsgegevens slechts verwerken voor zover dit noodzakelijk is om hun opdrachten uit te voeren in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

7.3 In het geval van een bedrijfsherstructurering (bijvoorbeeld een fusie-, overname- of financieringstransactie) kunnen wij bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot een beperkt aantal betrokkenen overdragen aan een derde partij die betrokken is bij de transactie (bijvoorbeeld een koper of een investeerder) in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

8. Hoe beheren we onze contractanten?

8.1 Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze contractanten uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

8.2 Wij zien er tevens op toe dat onze contractanten zich er onder meer toe verbinden uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies te verwerken, geen andere contractanten in dienst te nemen zonder onze toestemming, passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen, ervoor te zorgen dat personen die gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens in te zien onderworpen zijn aan een vertrouwelijkheidsplicht, uw persoonsgegevens aan het einde van hun dienstverlening terug te zenden en/of te vernietigen, audits uit te voeren en ons bij te staan bij het vervullen van verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming.

9. Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?

9.1 Wij hosten de persoonsgegevens van gebruikers uitsluitend op servers die zich op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden.

9.2 Sommige ontvangers van persoonsgegevens kunnen bedrijven zijn waarvan de statutaire zetel zich in een land buiten de EER bevindt, of die persoonsgegevens vanuit een land buiten de EER verwerken, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

9.3 De Vennootschap zal geen Persoonsgegevens overdragen aan een Derde Land, tenzij:

(i) de Europese Commissie ten aanzien van dat Derde Land een adequaatheidsbesluit heeft genomen in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving Inzake Gegevensbescherming en de doorgifte binnen het toepassingsgebied van dat adequaatheidsbesluit valt;


(ii) de Inschrijver en/of de Vennootschap een overeenkomst heeft gesloten met de entiteit in een Derde Land dat de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming bevat zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of door een andere bevoegde overheidsinstantie in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving Inzake Gegevensbescherming (voor zover nodig machtigt de Inschrijver de Vennootschap om een dergelijke overeenkomst namens de Inschrijver te sluiten).

De Vennootschap ziet erop toe dat zij alle passende maatregelen neemt om een in wezen gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens in het Derde Land te waarborgen in vergelijking met het beschermingsniveau in de Europese Economische Ruimte. De Vennootschap zal een einde maken aan elke overdracht waarbij een in wezen gelijkwaardig niveau van bescherming van de persoonsgegevens niet kan worden gegarandeerd.

9.4 Indien u meer informatie wenst over de door de Vennootschap genomen maatregelen voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER, kunt u contact opnemen met onze Gegevensbeschermingsfunctionaris via de contactgegevens die in het Privacybeleid worden uiteengezet.


10. Wat zijn de toepasselijke bewaartermijnen?

10.1 Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

10.2 De Vennootschap gebruikt de volgende criteria om de bewaartermijnen van persoonsgegevens te bepalen rekening houdend met de context en het doeleinde van elke verwerking:

- De datum van beëindiging van de licentie voor het gebruik van de Software of de diensten van de Vennootschap;

- De datum van beëindiging van de relatie met de klant of leverancier;

- Veiligheidsredenen (bv. de veiligheid van onze gebouwen of informatiesystemen);

- Elk huidig of potentieel geschil met de betrokkene;

- Elke wettelijke of reglementaire verplichting om persoonsgegevens te bewaren of te wissen (bv. een bewaarplicht opgelegd door boekhoudkundige, fiscale of financiële wetgeving).

11. Wat zijn uw rechten?

11.1 Behoudens de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming beschikt u over het recht op informatie, het recht van inzage tot en rectificatie van uw persoonsgegevens en het recht van gegevenswissing, het recht op beperking van en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om uw toestemming in te trekken.

11.2 Hieronder vindt u een tabel die elk van uw rechten meer in detail beschrijft:

- Recht tot informatie

U hebt het recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en de uitoefening van uw rechten. Deze informatie is opgenomen in het Privacybeleid. Indien deze informatie niet duidelijk genoeg is, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen (via onze contactgegevens vermeld in het Privacybeleid).

- Recht van inzage

U hebt het recht om bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit wel het geval is, toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens. U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen, tenzij de uitoefening van dit recht inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.

- Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist blijken te zijn. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te vervolledigen indien deze onvolledig zijn.

- Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

U hebt recht op de verwijdering van uw persoonsgegevens. Het recht op gegevenswissing (of het “recht op vergetelheid”) is echter niet absoluut en is onderworpen aan bijzondere voorwaarden. Wij kunnen uw persoonsgegevens bewaren voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder wanneer de verwerking ervan noodzakelijk blijft om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Vennootschap is onderworpen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

- Recht van bezwaar tegen de verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld wanneer de verwerking stoelt op de gerechtvaardigde belangen van de Vennootschap en, rekening houdend met uw specifieke situatie, uw fundamentele grondrechten en vrijheden niet zwaarder wegen).

- Recht van bezwaar tegen de verwerking voor direct marketing

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij deze gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.

- Recht op beperking

U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking te verkrijgen (bijvoorbeeld wanneer de Vennootschap uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor haar gewoonlijke verwerkingen, maar deze nog steeds nodig zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering).

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de Vennootschap hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

- Recht om toestemming in te trekken

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vennootschap, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

11.3 Gelieve er rekening mee te houden dat u uw rechten tegenover de Vennootschap slechts kunt uitoefenen voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken in een hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen elk verzoek om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen aan de betrokken verwerkingsverantwoordelijke doorsturen indien het verzoek betrekking heeft op een verwerking waarvoor wij als verwerker optreden.

11.4 Gelieve verzoeken met betrekking tot uw rechten als betrokkene door te sturen naar onze Gegevensbeschermingsfunctionaris wiens contactgegevens zijn opgenomen in het Privacybeleid. Wij zullen trachten aan uw verzoek te voldoen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is en altijd binnen de tijdperken die conform de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming zijn vastgesteld. Gelieve er rekening mee te houden dat we mogelijks persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden moeten bewaren, zoals vereist of toegestaan door de wet. Gelieve er ook rekening mee te houden dat, indien wij twijfels hebben over uw identiteit, we u mogen vragen voor een identiteitsbewijs teneinde ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

12. Welk niveau van veiligheid bieden we?

12.1 Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met de risico's die verbonden zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens.

12.2 Wij verplichten ons om tijdens uw gebruik van de Software te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen te handhaven om de veiligheid, de vertrouwelijkheid en de integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Meer in het bijzonder nemen wij passende maatregelen om het optreden van veiligheidsincidenten te voorkomen. Als zodanig verplichten wij ons in het bijzonder om (i) een veilige toegang tot het Platform te handhaven door middel van een dubbele authenticatiefactor of een ander authenticatiesysteem dat voldoet aan de toepasselijke beveiligingsnormen; en (ii) uw persoonsgegevens te versleutelen (tijdens het vervoer en/of op harde schijf) voor zover dit is voorzien in overeenstemming met de toepasselijke beveiligingsnormen.

13. Hebt u vragen of klachten?

13.1 Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, gelieve ze door te sturen naar onze Gegevensbeschermingsfunctionaris per e-mail op GDPR@abbove.com of per post naar Abbove SA, Cours Saint-Michel 30a, 1040 Etterbeek (België).

13.2 U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor België kan worden gecontacteerd op:

Gegevensbeschermingsautoriteit

35 Drukpersstraat, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be


14. Iets anders?

14.1 We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen die wij aanbrengen tot het Privacybeleid.

14.2 In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen een bepaling van het Privacybeleid en een bepaling van een ander beleid of document van de Vennootschap met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zal de bepaling van het Privacybeleid prevaleren.

De software “Software as a Service” (SaaS) is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Abbove SA, een vennootschap naar Belgisch recht waarvan de zetel is gevestigd te 1040 Etterbeek, Cours Saint-Michel 30/A (België), en die is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0678.616.849 (RPM Brussel, Franstalige sectie).

Het Platform biedt een helder en veilig kader aan, dat de Gebruikers in staat stelt om een globaal beeld te hebben van het familiaal vermogen van één of meerdere Personen en om de overdracht daarvan te organiseren. Het Platform biedt onder andere de volgende functionaliteiten aan: familiestructuur, inventarisatie van het vermogen, inventarisatie van de schenkingen, tool voor financiële projectie, digitale kluis, tool voor het maken van rapporten en successiesimulator. 

1. Definities

 • « Abonnement »: Het abonnement dat door de Inschrijver is gekozen.
 • « Algemene Gebruiksvoorwaarden »: De algemene gebruiksvoorwaarden van de Site en van het Platform (zoals beschikbaar op de Site).
 • « Algemene Verkoopsvoorwaarden »: Deze algemene verkoopsvoorwaarden uitsluitend bestemd voor personen die niet worden beschouwd als consumenten in de zin van artikel I.1.2° van het Wetboek van Economisch Recht.
 • « Diensten »: Het geheel van de functionaliteiten die aangeboden worden door het Platform en die inbegrepen zijn in het Abonnement.
 • « Gebruiker »: Iedere fysieke persoon met recht op toegang tot het Platform in het kader van de Diensten die door de Inschrijver zijn ondertekend.
 • « Gebruikslicentie »: Een niet exclusieve, niet overdraagbare en niet verhandelbare gebruikslicentie van het Platform voor de hele wereld.
 • « Groep »: De ruimte die de vermogens-en familiegegevens bevat van een geheel van Personen die onderling een familierelatie en/of patrimoniale relatie hebben.
 • « Externe Gebruiker »: Iedere Gebruiker, niet zijnde een Interne Gebruiker, die een recht van toegang heeft tot een door de Inschrijver gecreëerde en/of beheerde Groep (bijvoorbeeld: een klant van de Inschrijver, een familielid van de klant van de Inschrijver, een externe adviseur van de klant van de Inschrijver).
 • « Inschrijver »: De fysieke persoon of de rechtspersoon die het aanbod van een Abonnement ondertekent dat door de Vennootschap wordt uitgegeven.
 • « Interne Gebruiker »: Iedere Gebruiker die het Platform gebruikt als werknemer, agent of vertegenwoordiger van de Inschrijver.
 • « partij »: eenieder van de Inschrijver en van de Vennootschap.
 • « Platform »: De software SaaS die door de Vennootschap is ontwikkeld en wordt aangeboden in het kader van de Overeenkomst.
 • « Persoon »: De fysieke persoon (die al dan niet Gebruiker kan zijn) waarvan de vermogensgegevens ingevoerd zijn in het Platform.
 • « Overeenkomst »: De overeenkomst met betrekking tot de ondertekening door de Inschrijver van de Diensten die door de Vennootschap worden aangeboden.
 • « Site »: De website https://www.abbove.com. 
 • « Vennootschap »: De Vennootschap naar Belgisch recht Abbove SA waarvan de zetel is gevestigd te 1040 Etterbeek, Cours Saint-Michel 30/A (België), en die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerd is onder nummer 0678.616.849 (RRP Brussel, Franstalige sectie).


2. Acceptatie

2.1 Waar nodig kan het Platform een aanbod van een Abonnement voorstellen aan de Inschrijver voor de levering van het Platform of andere aanverwante diensten. Het aanbod van Abonnement zal slechts een aanbod (“offre”) volgens de geldende wetgeving zijn wanneer het voortkomt uit de Vennootschap. Het aanbod van Abonnement zal geldig zijn voor een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van zijn communicatie aan de Inschrijver (behalve anders voorzien in het aanbod). Door in te stemmen met het aanbod van Abonnement (bijvoorbeeld door middel van een gescande handtekening of de betaling van de prijs van het Abonnement), aanvaardt de Inschrijver onvoorwaardelijk het aanbod, hetgeen de totstandkoming van de Overeenkomst tot gevolg heeft en de verplichting van de Inschrijver tot het betalen van de prijs, onafhankelijk van het feitelijke gebruik door de Inschrijver of door de Gebruikers van het Platform.

2.2 Door het accepteren van het door de Vennootschap uitgegeven aanbod van Abonnement, accepteert de Inschrijver onvoorwaardelijk de Algemene Verkoopsvoorwaarden en ziet onherroepelijk en onvoorwaardelijk af van de toepassing van zijn eigen algemene inkoopvoorwaarden (of andere contractuele bepalingen van de Inschrijver die, bij gebreke van dit artikel 2.2, van toepassing zouden kunnen zijn op de contractuele relatie tussen de Vennootschap en de Inschrijver).

2.3 De informatie (zoals bijvoorbeeld de prijzen, de functionaliteiten, enz.) die in het openbaar worden gepubliceerd door de Vennootschap worden op louter indicatieve wijze verstrekt. De publicatie van deze informatie vormt geen aanbod krachtens de geldende wetgeving. De bedragen die gecommuniceerd worden aan de Inschrijver moeten worden begrepen als vermeld in euro’s en exclusief van enige toepasselijke belasting (de BTW inbegrepen).

3. Gebruik van de site en het Platform

3.1 De Inschrijver verplicht zich ertoe om alle Gebruikers op de hoogte te brengen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en zorgt ervoor dat zij deze zullen naleven. De Inschrijver is aansprakelijk in geval van niet-naleving van de Algemene Gebruiksvoorwaarden door een Gebruiker.

4. Testlicentie

4.1 De Vennootschap kan, indien de Vennootschap dit wenst, de Inschrijver het recht aanbieden om het Platform voor een bepaalde periode te gebruiken (de Vennootschap verleent de Inschrijver dan een tijdelijke Gebruikslicentie, met inachtneming van de beperkingen van artikel 5). Aan het einde van deze periode kiest de Inschrijver of hij al dan niet een Abonnement neemt. Indien de Inschrijver geen Abonnement onderschrijft, worden de door de Gebruiker op het Platform gecodeerde gegevens verwijderd en wordt de Gebruikerslicentie automatisch ingetrokken.

5. Gebruikslicentie en intellectuele eigendom

5.1 Zodra hij een abonnement ondertekent ontvangt de Inschrijver van de Vennootschap een Gebruikslicentie die hem in staat stelt om het Platform te gebruiken. De Inschrijver erkent dat de Gebruikslicentie hem geen enkel recht op intellectuele eigendom verleent als hetgeen hem in het kader van de Overeenkomst wordt verleend.

5.2 De Inschrijver bepaalt de toegangsrechten van de Gebruikers tot het Platform. Er zijn twee soorten toegangsrechten tot het Platform: (i) een recht om te lezen (consultatie, het laden van documenten en het opstellen van commentaren); en (ii) een recht om te schrijven (recht om te lezen en recht om de gegevens van de Groep te wijzigen).

5.3 Het is de Inschrijver ten strengste verboden om (i) het geheel of een deel van het Platform te wijzigen, te reproduceren, te kopiëren, uit te lenen, of te verspreiden, buiten het normale gebruik van de Diensten; (ii) een afgeleid werk te creëren dat geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op de elementen die aanwezig zijn op het Platform, buiten het normale gebruik van de Diensten; (iii) door middel van « reverse engineering » of op enige andere wijze te proberen om de broncode van het geheel of een gedeelte van het Platform te vinden; (iv) op welke manier dan ook enig recht dat verwijst naar het Platform te sublicentiëren of over te dragen.

5.4 De inhoud en de structuur van de Site en van het Platform, inclusief de teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, software, databases en ieder ander element van informatie dat voorkomt op de Site of op het Platform, worden beschermd door één of meerdere intellectuele eigendomsrechten (inclusief het auteursrecht) die het exclusieve eigendom zijn en blijven van de Vennootschap. Het is verboden om ze op welke manier dan ook te (her)gebruiken of te reproduceren (buiten het normale gebruik van de Diensten), en op welke manier dan ook de referenties naar de intellectuele eigendomsrechten van het Platform (de merken, commerciële namen, auteursrechten, enz.) te verwijderen of aan te passen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

6. Diensten

6.1 De ondertekening van een Abonnement geeft de Inschrijver het recht om één of meerdere Groepen te creëren en de toegang aan van één of meerdere Gebruikers tot het Platform te geven. Het type Abonnement bepaalt het aantal Gebruikers en het aantal Groepen dat het dekt.

6.2 Indien het door de Vennootschap aan de Inschrijver verstrekte Abonnement (en de daarin opgenomen Diensten) niet in overeenstemming is met het in het aanbod opgenomen Abonnement en na schriftelijke mededeling van de Inschrijver binnen vijftien (15) kalenderdagen na levering, verplicht de Vennootschap zich om het Abonnement onverwijld en kosteloos aan de Inschrijver te verstrekken in overeenstemming met het aanbod. Het Abonnement wordt slechts als niet-conform beschouwd indien het niet overeenstemt met het in het aanbod opgenomen Abonnement, en niet indien het Abonnement afwijkt van de persoonlijke verwachtingen van de Inschrijver.

7. Prijs, betaling en activering

7.1 De prijs van de vergoedingen is aangegeven in het aanbod van Abonnement dat aan de Inschrijver is gecommuniceerd. De prijs kan variëren in functie van een bepaald aantal criteria: aantal Interne en Externe Gebruikers, aantal Groepen, gevraagde niveau van bijstand, toegang tot alle of een gedeelte van de functionaliteiten die voorgesteld worden door het Platform, whitelabeling (d.w.z. het verwijderen van de merkelementen van de Vennootschap van het Platform), enz. De vergoedingen omvatten (i) een vaste vergoeding voor installatie- en activeringskosten (in één keer te betalen bij aanvang van de Overeenkomst); en (ii) een periodieke vergoeding die varieert naargelang het Abonnement. Boven een bepaald aantal Interne en/of Externe Gebruikers en een bepaald aantal Groepen dient de Inschrijver een periodieke vergoeding te betalen per extra Interne of Externe Gebruiker (of per reeks Gebruikers) en/of per extra Groep (of per reeks Groepen). De Vennootschap zal facturen afleveren met daarin de prijzen van de verschillende vergoedingen zo snel mogelijk na de aanvaarding van het aanbod van Abonnement door de Inschrijver.

7.2 De Inschrijver zal de prijs integraal betalen voorafgaand aan de activering van het Abonnement. Tenzij anders is overeengekomen tussen de Partijen, verplicht de Vennootschap zich om het Abonnement te activeren (dat wil zeggen het ter beschikking stellen van de aan de Inschrijver toegewezen omgeving) binnen vijf (5) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de betaling van de factuur door de Inschrijver. De betalingen kunnen online gedaan worden (door credit- of debetkaart) of door een overschrijving naar de bankrekening die op de factuur is vermeld.

7.3 Voor iedere vernieuwing van het Abonnement zal de betaling van de periodieke vergoeding, naar keuze van de Inschrijver, geschieden door een online betalingsprocedure (door credit- of debetkaart) of door een overschrijving.

7.4 De factuur meldt de datum van de termijnen voor de betaling van de facturen die, bij afwezigheid van een dergelijke vermelding, is vastgesteld op dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van de factuur. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om, door middel van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving en na een redelijke termijn aan de Inschrijver te hebben gelaten, het Abonnement (en de toegang van de gebruikers tot het Platform) op te schorten indien de Inschrijver in gebreke blijft bij het betalen van één of meerdere facturen. Bovendien behoudt het Vennootschap zich het recht voor om kosten van reactivering in rekening te brengen en om een interestrente op te leggen die vastgesteld is op 1% per (lopende) maand alsmede een herstelvergoeding overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

7.5 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om aan het begin van ieder kalenderjaar opnieuw de prijs vast te stellen op basis van de hieronder vermelde formule. De op deze wijze aangepaste prijzen zullen toegepast kunnen worden op de Inschrijver en voor de facturen die na de toepassing worden opgesteld : Nieuwe prijs = Oude prijs * [0,2 + 0,8 * (Nieuwe Agoria index / Basis Agoria index)] waarin (i) Oude Prijs: de in het aanbod van Abonnement vastgestelde prijs; (ii) Nieuwe Agoria index: de Agoria index die van toepassing is in de maand december voorafgaand aan de datum van de aanpassing; (iii) Basis Agoria index: de Agoria index die van toepassing is in de maand december van het jaar voorafgaand aan het van kracht worden van de Overeenkomst; (iv) Agoria index: Agoria index voor de referentiesalarissen (nationale gemiddelde) die in te zien zijn op het adres https://www.agoria.be/nl/Refertelonen-overzichtstabellen.

7.6 De Inschrijver kan te allen tijde, na het verstrijken van een periode van twaalf (12) maanden na activering van de Groep, een Groep archiveren. De Inschrijver heeft geen toegang meer tot de gegevens van een gearchiveerde Groep (de Vennootschap bewaart de gegevens van de Groep echter gedurende de volledige archiveringsperiode). Het aanbod van Abonnement geeft de prijzen aan die van toepassing zijn tijdens de archiveringsperiode. De Inschrijver kan een gearchiveerde Groep op elk moment reactiveren voor een activeringsperiode van ten minste twaalf (12) maanden. De Inschrijver kan een Groep te allen tijde verwijderen. In dit geval worden alle gegevens van de Groep verwijderd en/of aan de Abonnee geretourneerd in overeenstemming met artikel 10 van de bijlage inzake gegevensverwerking.

7.7 Onder voorbehoud van artikel 7.5 behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de prijzen te wijzigen overeenkomstig artikel 15.1. 

8. Duur en beëindiging

8.1 Behalve indien anders voorzien tussen de partijen, wordt het Abonnement gesloten voor een periode van één jaar en gaat het Abonnement in op de dag van zijn activering. Het Abonnement zal automatisch vernieuwd worden op de vervaldag, voor de opeenvolgende perioden van een duur die gelijk is aan degene die aanvankelijk is overeengekomen tussen de partijen, tenzij de Inschrijver de Vennootschap informeert per aangetekende post met ontvangstbewijs of per e-mail op het volgende adres: contact@abbove.com, uiterlijk drie (3) maanden voor de vervaldatum van het Abonnement, over zijn wens om het Abonnement niet te vernieuwen. 

8.2 Elk van de Vennootschap en de Inschrijver kan onmiddellijk de Overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving indien : (i) de andere partij één van de voorwaarden krachtens de Overeenkomst niet respecteert en deze schending in onvoldoende mate heeft verholpen binnen de vijftien (15) werkdagen volgend op de ontvangst door de in gebreke blijvende partij van de schriftelijke kennisgeving van deze schending; (ii) de andere partij insolvent is geworden of failliet is verklaard, is ontbonden of is geliquideerd, of wanneer een besluit is genomen of een oordeel is geveld over de liquidatie van die partij of wanneer een vereffenaar of administrateur is benoemd om alle of een deel van de rechten van die partij uit te oefenen of die partij te liquideren krachtens de toepasselijke wetgeving. 

8.3 De Vennootschap kan het Abonnement onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving in het geval van ernstige schending van de Inschrijver ten aanzien van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst en in het bijzonder in geval van niet-nakoming door de Inschrijver van zijn verplichtingen op grond van artikelen 5.1 en 5.3.

8.4 Aan het einde van het Abonnement, om welke reden dan ook, zullen de Gebruikslicentie en alle toegangsrechten van de Gebruikers automatisch herroepen worden en de Overeenkomst zal automatisch ontbonden worden (met uitzondering van de bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden die bestemd zijn om de ontbinding van de Overeenkomst te overleven, inclusief (maar niet beperkt tot) artikelen 5, 8.4, 9, 10, 11 en 12).

9. Vertrouwelijkheid

9.1 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn de partijen in staat om toegang te hebben tot vertrouwelijke informatie van de andere partij. De partijen verplichten zich derhalve om het vertrouwelijke karakter van de aldus verkregen informatie te beschermen, met dezelfde zorg die ze besteden aan het beschermen van hun eigen vertrouwelijke informatie, om ze niet aan derden te communiceren of onder hen te verspreiden, als dat niet met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij is of voor zover eventueel door de wetgeving kan worden vereist. De partijen komen overeen om alle redelijke maatregelen te treffen om zich ervan te verzekeren dat de vertrouwelijke informatie niet gecommuniceerd zal worden aan hun personeelsleden of contractanten in overtreding van de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden. De termen van deze verplichting zijn van kracht tijdens de hele duur van de Overeenkomst en zo lang als de betreffende vertrouwelijke informatie niet openbaar zal zijn gemaakt door de partij en voor een periode van minimaal vijf (5) jaar na beëindiging van de Overeenkomst (om welke reden dan ook).

9.2 Op uitdrukkelijk verzoek van de partij die de vertrouwelijke informatie communiceert zal de begunstigde partij die informatie retourneren of vernietigen, evenals alle kopieën, documenten en media die deze informatie bevatten.

9.3 De begunstigde partij van vertrouwelijke informatie zal niet aan vertrouwelijkheid zijn gehouden voor alle informatie die: 

 1. gemakkelijk toegankelijk is voor het publiek; 
 2. ontvangen is van een derde die legaal in het bezit is van die vertrouwelijke informatie en die wettelijk gerechtigd is om deze te communiceren;
 3. ontvangen is door de begunstigde partij met de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij met betrekking tot hun communicatie;
 4. gecommuniceerd is krachtens de wet of een oordeel dat afkomstig is van een bevoegde jurisdictie.

10. Bescherming van persoonsgegevens

10.1 De Inschrijver erkent dat de Vennootschap in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens over hem/haar, de Gebruikers en/of de Personen zal verwerken.

10.2 De Vennootschap zal deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescheming n° 2016/679 (de « AVG »).

10.3 Voor zover de Vennootschap persoonsgegevens met betrekking tot de Inschrijver, de Gebruikers en/of de Personen verwerkt in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke (zoals gedefinieerd in artikel 4.7 van de AVG), verplicht de Inschrijver zich ertoe om de betrokkene personen over het bestaan van het Privacybeleid van het Platform te raadplegen en om de Vennootschap zo snel als praktisch mogelijk op de hoogte te brengen van elk verzoek van betrokken personen betreffende de uitoefening van hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens.

10.4 Voor zover de Vennootschap als verwerker (zoals gedefinieerd in artikel 4.8 van de AVG) persoonsgegevens van de Inschrijver, de Gebruikers en/of de Personen verwerkt, verplicht de Vennootschap zich om deze persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met bijlage 1 (bijlage inzake gegevensverwerking).

11. Uitsluiting van garantie

11.1 Het Abonnement (en de daarmee betrokken Gebruikslicentie en Diensten) wordt « zoals het is » verstrekt. In de omvangrijkste mogelijke door de wetgeving toegestane mate sluit de Vennootschap iedere (expliciete of stilzwijgende) garantie met betrekking tot de Diensten uit, en met name iedere garantie dat de Diensten aan de verwachtingen van de Inschrijver zullen voldoen of op een onafgebroken, zekere of correcte wijze beschikbaar zullen zijn.

11.2 De Vennootschap biedt geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, snelheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van het Platform. De Vennootschap is evenmin verantwoordelijk voor eventuele verstoringen in het netwerk (kabel, internet of enige andere relevante netwerk), het materiaal, de software en andere problemen met betrekking tot de exploitatie van het netwerk noch voor de vergissingen bij het invoeren of de behandeling van bepaalde gegevens, behalve in het geval van fraude of opzettelijke fout die aan de Vennootschap toegerekend kunnen worden.

12. Verantwoordelijkheid van de Vennootschap

12.1 De Vennootschap neemt geen andere aansprakelijkheid aan dan degene die uitdrukkelijk is vastgesteld in de Algemene Verkoopsvoorwaarden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 

12.2 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan de Vennootschap alleen aansprakelijk worden gesteld tegenover de Inschrijver in geval van overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door opzettelijke fout of een zware fout van de Vennootschap of voor enige schade veroorzaakt door fraude of opzettelijke fout van de Vennootschap of van een persoon die namens de Vennootschap optreedt in het kader van de Overeenkomst.

12.3 De Vennootschap zal enkel aansprakelijk kunnen worden gehouden voor rechtstreekse schade en zal in geen geval verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor onrechtstreekse schade opgelopen door de Inschrijver, door de Gebruikers of door derden, die voorgekomen is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zoals (zonder uitputtend te zijn) de acties, omissies en nalatigheid van andere Gebruikers of het verlies van inkomsten, het verlies van winsten, het verlies of het compromitteren van gegevens, het verlies van clientèle, het verlies van omzet, het gebrek aan winst of de verhoging van de algemene kosten, of de Vennootschap werd gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat dergelijke schade zich voor kon doen of niet.

12.4 De Vennootschap zal niet aansprakelijk zijn in het geval van overmacht, dat wil zeggen, in situaties die niet toe te schrijven zijn aan de Vennootschap en die het nakomen van haar verplichtingen in het kader van de Overeenkomst onmogelijk maken, met inbegrip van (zonder uitputtend te zijn) de volgende situaties: natuurrampen, opstanden, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, stormen, daden of omissies van autoriteiten, economische conflicten van gelijksoortige aard, acties van werknemers, brand, storingen in telecommunicatie, bugs in software van derden, evenals iedere acte of nalatigheid van personen of entiteiten die niet onder redelijke controle van de Vennootschap vallen.

12.5 Behalve in het geval van bedrog, opzettelijke fout of fraude zal de verantwoordelijkheid van de Vennootschap ten aanzien van de Inschrijver met betrekking tot de Overeenkomst, voor ieder geval van schade, niet meer bedragen dan de prijs van de periodieke vergoeding die de jaar ervoor door de Inschrijver werd betaald.

13. Verzekering

13.1 Partijen zijn te allen tijde voor eigen rekening gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die alle schade dekt die onder de Overeenkomst kan ontstaan. Elke partij verstrekt op verzoek van de andere partij een kopie van haar verzekeringscertificaten of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat zij daadwerkelijk door een dergelijke verzekering wordt gedekt.

14. Assistentie, onderhoud en legislatieve bewaking

14.1 Als het Abonnement het voorziet verplicht de Vennootschap zich om technische bijstand te verlenen (met uitzondering van iedere verstrekking van adviezen op het gebied van financieel beheer of vermogensbeheer) aan de Interne Gebruikers voor het gebruik van het Platform. De Interne Gebruiker kan zijn vragen per email sturen aan contact@abbove.com of op de online chat, om de benodigde technische bijstand te krijgen. In geval van aanvraag van technische bijstand verplicht de Vennootschap zich om op korte termijn te antwoorden en om alles in het werk te stellen om het probleem op te lossen. De Vennootschap verplicht zich tevens om een onderhoudsdienst te leveren die voorziet in het preventieve onderhoud (controle, technische aanpassing), het correctieve onderhoud (het oplossen van storingen) en het ontwikkelingsonderhoud (installatie van updates en geactualiseerde versies) van het Platform. Tenzij anders bepaald tussen de partijen, hebben de Externe Gebruikers geen toegang tot de door de Vennootschap aangeboden bijstand en zullen deze Externe Gebruikers eventuele verzoeken tot bijstand doorsturen naar Interne Gebruikers.

14.2 De Vennootschap verplicht zich om gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst een wettelijke bewaking te handhaven om ervoor te zorgen dat het Platform op ieder moment de bepalingen van toepasselijke wetgeving weerspiegelt.

14.3 De Inschrijver erkent dat de levering door de Vennootschap van haar diensten van bijstand, onderhoud en wettelijke bewaking als een verplichting van middelen moet worden beschouwd.

14.4 De prijs die verbonden is aan het leveren van assistentie, onderhoud en legislatieve bewaking is inbegrepen in de periodieke vergoeding die gedekt worden door het Abonnement.

15. Diverse bepalingen

15.1 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De Vennootschap zal de Inschrijver schriftelijk in kennis stellen (bijvoorbeeld per e-mail naar de e-mailadres die op de factuur gemeld is) van de wijzigingen die de Vennootschap van plan is aan te brengen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke betwisting door de Inschrijver binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen volgend op de kennisgeving, zal de Inschrijver geacht worden de betreffende veranderingen stilzwijgend geaccepteerd te hebben (de veranderingen zullen automatisch worden toegepast op de partijen nadat de termijn van dertig (30) kalenderdagen is verstreken). 

15.2 De Vennootschap behoudt zich verder het recht voor om de site of het Platform aan te passen of de toegang tot het Platform tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) op te schorten, zonder dat de Vennootschap hiervoor enige aansprakelijkheid kan oplopen.

15.3 De Inschrijver kan het geheel of een deel van de rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet afstaan of overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

15.4 De Inschrijver erkent dat de Vennootschap door middel van het Platform geen investeringsactiviteiten of investeringsdiensten verschaft zoals omschreven door de toepasselijke wetgeving of enig andere vorm van portefeuillebeheer of investeringsadvies. De Inschrijver verbindt zich ertoe de Interne Gebruikers te informeren dat zij tegenover de Externe Gebruikers aansprakelijk blijven voor de levering van hun investeringsactiviteiten of investeringsdiensten zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving.

15.5 Geen enkele actie, vertraging, inertie of verwaarlozing van de ene of de andere partij anders dan een expliciete afstand van rechten kan geïnterpreteerd worden als een afstand van enig recht of van enige bepaling van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

15.6 In het geval dat een bepaling (of een deel daarvan) van de Algemene Verkoopsvoorwaarden niet uitvoerbaar zou zijn of in tegenspraak zou zijn met een wettelijke bepaling, zullen de geldigheid en het afdwingbare karakter van de andere bepalingen (of de andere delen van genoemde bepaling) van de Algemene Verkoopsvoorwaarden niet aangetast worden. In dit geval zal het niet-uitvoerbare deel of de illegale bepaling vervangen worden door een uitvoerbare en legale bepaling die zoveel mogelijk het doel en de intentie van de oorspronkelijke bepaling benadert.

16. Toepasselijk recht en rechtbanken

16.1 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. 

16.2 Ieder geschil met betrekking tot, of gerelateerd aan, het opstellen, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de Overeenkomst, zal overgedragen worden aan de exclusieve bevoegdheid van het Ondernemingsrechtbank van Brussel (Nederlandstalige sectie).

Bijlage 1: Bijlage inzake gegevensverwerking

1. Begrippen

1.1 In deze bijlage:

(a) « Betrokken Persoon » betekent de persoon die aan de hand van een of meer Persoonsgegevens is geïdentificeerd of identificeerbaar is. De categorieën van Betrokken Personen van wie de Persoonsgegevens zullen worden verwerkt zijn de personen die deel uitmaken van een Groep;

(b) « Bijlage » betekent deze bijlage inzake gegevensverwerking;

(c) « Derde Land » betekent een land buiten de Europese Economische Ruimte;

(d) « Goedgekeurde Verwerkers » betekent de verwerkers die door de Inschrijver zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 5;

(e) « Persoonsgegevens » betekent persoonsgegevens die zullen worden verwerkt door de Vennootschap of één van de Goedgekeurde Verwerkers op grond van of in verband met de overeenkomst, met uitzondering van persoonsgegevens die door de Vennootschap als verwerkingsverantwoordelijke zouden worden verwerkt. Voor de toepassing van dit begrip hebben de termen "verwerking" en "persoonsgegevens" dezelfde betekenis als die welke aan deze termen wordt gegeven in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving Inzake Gegevensbescherming. De Vennootschap zal in het bijzonder de volgende categorieën van Persoonsgegevens verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, voornaam, adres, enz.);
 • E-mailadressen;
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, enz.);
 • Aanmeldingsgegevens (login, wachtwoorden, enz.);
 • Financiële gegevens;
 • Gegevens over het erfgoed (bv. kenmerken en waarden van activa, adressen van activa, enz.);
 • Professionele identificatiegegevens;
 • Gezinssamenstelling;

(f) « Toepasselijke Wetgeving Inzake Gegevensbescherming » betekent elke wet of regeling die van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens en zoals van toepassing op de Inschrijver en/of de Vennootschap, met inbegrip van de AVG en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, in elk geval zoals van kracht en van toepassing, en zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of vervangen;

(g) « Veiligheidsincident » betekent een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.

2. Naleving van de Toepasselijke Wetgeving Inzake Gegevensbescherming

2.1 De Inschrijver en de Vennootschap zullen te allen tijde voldoen aan hun verplichtingen op grond van de Toepasselijke Wetgeving Inzake Gegevensbescherming.

2.2 De Inschrijver geeft instructie aan de Vennootschap om de Persoonsgegevens te verwerken om in het kader van de overeenkomst verleende diensten te verlenen en machtigt de Vennootschap om namens de Inschrijver gelijkwaardige instructies te geven aan de Goedgekeurde Verwerkers. Indien, naar het redelijk oordeel van de Vennootschap, het opvolgen van de instructies van de Inschrijver een schending van een toepasselijke wettelijke bepaling zou inhouden, verplicht de Vennootschap zich ertoe de Inschrijver onmiddellijk op de hoogte te stellen.

2.3 Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, zal de Vennootschap Persoonsgegevens verwerken, in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • De weerspiegeling van de familiestructuur van de personen in de Groep;
 • De weergave van de inventaris van activa en donaties;
 • De vulling van de financiële projectie- en boedel simulatietools;
 • De weerspiegeling van de vermogens- en financiële situatie van de personen in de Groep. 

2.4 De Vennootschap zal geen Persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden naar de Betrokken Personen toe.

3. Veiligheid en vertrouwelijkheid

3.1 De Vennootschap verplicht zich jegens de Inschrijver om alle Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Tenzij schriftelijk anders bepaald door de Inschrijver, zal de Vennootschap geen Persoonsgegevens bekendmaken aan andere personen dan (i) haar werknemers, haar Goedgekeurde Verwerkers en de werknemers van haar Goedgekeurde Verwerkers aan wie openbaarmaking is vereist voor het verlenen van de diensten ingevolge of in verband met de Overeenkomst; of (ii) een rechtbank, overheidsinstantie of andere bevoegde regelgevende instantie, voor zover vereist op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting.

3.2 De Vennootschap zal gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst passende technische en organisatorische maatregelen handhaven om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de Persoonsgegevens te waarborgen. Meer in het bijzonder zal de Vennootschap passende maatregelen nemen om het ontstaan van enige Veiligheidsincident te voorkomen. De Vennootschap verbindt zich er in het bijzonder toe (i) een veilige toegang tot het Platform in stand te houden door middel van een dubbele authenticatiefactor of een ander authenticatiesysteem dat voldoet aan de toepasselijke beveiligingsnormen; en (ii) Persoonsgegevens (tijdens het transport en/of op schijf) te versleutelen voor zover in overeenstemming met de toepasselijke beveiligingsnormen.

4. Melding van Veiligheidsincidenten

4.1 De Vennootschap zal de Inschrijver zo spoedig mogelijk informeren nadat de Vennootschap kennis heeft gekregen van het zich voordoen van een Veiligheidsincident.

4.2 In het geval van een Veiligheidsincident verstrekt de Vennootschap de Inschrijver, voor zover beschikbaar, de volgende informatie: (i) de aard van het Veiligheidsincident, met inbegrip van, indien mogelijk, de categorieën en het geschatte aantal Betrokken Personen en de categorieën en het geschatte aantal betrokken persoonsgegevensregisters; (ii) de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar aanvullende informatie kan worden verkregen; (iii) de waarschijnlijke gevolgen van het Veiligheidsincident; en (iv) de maatregelen die door de Vennootschap zijn genomen of worden voorgesteld om het Veiligheidsincident aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

4.3 De Vennootschap en de Inschrijver coördineren het onderzoek naar een Veiligheidsincident.

5. Verwerkers

5.1 De Inschrijver geeft zijn algemene schriftelijke toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens door verwerkers (van tweede orde) en in het bijzonder voor de hieronder vermelde verwerkers, die voor de toepassing van deze Bijlage als "Goedgekeurde Verwerkers" moeten worden beschouwd:

- Amazon Web Services (voor het hosten van bepaalde Persoonsgegevens);

- Scaleway, beheerd door Online SAS (voor het hosten van back-ups van bepaalde Persoonsgegevens).

5.2 Indien de Vennootschap van voornemen is de verwerking van Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan andere verwerkers dan de Goedgekeurde Verwerkers, zal de Vennootschap eerst de Inschrijver op de hoogte stellen van zijn voornemen om een andere verwerker aan te trekken, zodat de Inschrijver de gelegenheid heeft om bezwaar te maken. Zonder bezwaar van de Inschrijver binnen een redelijke termijn, en ten laatste binnen vijftien (15) kalenderdagen, wordt de Inschrijver geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met die andere verwerker, die voor de toepassing van dit Bijlage wordt beschouwd als een Goedgekeurde Verwerker.

6. Doorgave van Persoonsgegevens aan Derde Landen

6.1 De Vennootschap zal geen Persoonsgegevens overdragen aan een Derde Land, tenzij: (i) de Europese Commissie ten aanzien van dat Derde Land een adequaatheidsbesluit heeft genomen in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving Inzake Gegevensbescherming en de doorgifte binnen het toepassingsgebied van dat adequaatheidsbesluit valt; (ii) de Inschrijver en/of de Vennootschap een overeenkomst heeft gesloten met de entiteit in een Derde Land die de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming bevat zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of door een andere bevoegde overheidsinstantie in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving Inzake Gegevensbescherming (voor zover nodig machtigt de Inschrijver de Vennootschap om een dergelijke overeenkomst namens de Inschrijver te sluiten).

Vennootschap ziet erop toe dat zij alle passende maatregelen neemt om een in wezen gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens in het derde land te waarborgen in vergelijking met het beschermingsniveau in de Europese Economische Ruimte. De Vennootschap zal een einde maken aan elke overdracht waarbij een in wezen gelijkwaardig niveau van bescherming van de persoonsgegevens niet kan worden gegarandeerd.

7. Audit

7.1 De Inschrijver kan schriftelijk verzoeken en de Vennootschap zal de Inschrijver toestaan om kopieën te verkrijgen van alle niet-vertrouwelijke informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om de naleving van de verplichtingen van de Vennootschap onder deze Bijlage te controleren. De Vennootschap verbindt zich ertoe om, voor zover ze er op de hoogte is, de gevraagde informatie binnen een redelijke termijn te verstrekken, rekening houdend met de hoeveelheid en de complexiteit van de gevraagde informatie.

7.2 Voor zover de Inschrijver niet de noodzakelijke informatie heeft verkregen overeenkomstig artikel 7.1, heeft de Inschrijver het recht om audits van de Vennootschap, inclusief inspecties, door de Inschrijver zelf of door een door haar aangewezen auditor, te vragen en de Vennootschap te laten bijdragen aan dergelijke audits. Een dergelijk verzoek moet ten minste zestig (60) kalenderdagen vóór de audit schriftelijk bij de Vennootschap worden ingediend. De audit moet worden uitgevoerd tijdens de normale kantooruren en kan geen invloed hebben op de dagelijkse activiteiten van de Vennootschap. De controle zal niet langer duren en zal niet meer middelen vergen dan nodig is om de gevraagde informatie te verkrijgen. De Inschrijver en/of de door haar aangewezen auditeur moeten zich eerst aan een redelijke specifieke geheimhoudingsplicht met betrekking tot de gevraagde informatie onderwerpen. De door de Inschrijver aangewezen auditeur mag geen directe concurrent van de Vennootschap zijn. De Inschrijver en de Vennootschap zullen een schriftelijk actieplan overeenkomen dat de exacte omvang van de gevraagde informatie en de te controleren informatiesystemen bevat. De Inschrijver draagt alle kosten en uitgaven in verband met de audit (met inbegrip van de kosten en uitgaven van de Vennootschap in verband met de door de Vennootschap verleende bijstand in het kader van de audit).

8. Hulpverlening

8.1 De Vennootschap verleent volledige medewerking aan de Inschrijver en op kosten van de Inschrijver: (i) bij de opvolging van verzoeken van de Betrokken Personen om hun rechten uit te oefenen; en (ii) bij het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen met betrekking tot de verlening van de Diensten.

9. Duur

9.1 Deze Bijlage blijft van kracht zolang de Vennootschap de diensten onder de overeenkomst verleent. 

10. Terugbezorging/verwijdering van Persoonsgegevens

10.1 Binnen een maximale periode van drie (3) maanden na het verstrijken of de beëindiging van de overeenkomst, naar keuze van de Inschrijver: (i) retourneert de Vennootschap aan de Inschrijver, in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, alle Persoonsgegevens die in het bezit van de Vennootschap zijn op de afloop- of beëindigingsdatum; en/of (ii) vernietigt de Vennootschap alle Persoonsgegevens die op de afloop- of beëindigingsdatum in het bezit zijn van de Vennootschap of ze uit haar systemen verwijdert.

10.2 De bepalingen in de voorgaande paragraaf zijn niet van toepassing op Persoonsgegevens die de Vennootschap na beëindiging of afloop van de overeenkomst moet bewaren, in welk geval de bepalingen van deze Bijlage zullen van toepassing blijven ook na beëindiging of afloop van de overeenkomst op deze Persoonsgegevens en de Vennootschap zal zijn verplichting uit hoofde van de voorgaande paragraaf nakomen zodra de Vennootschap niet langer verplicht is deze Persoonsgegevens te bewaren.

Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.